Shri Shankar Lal Sharma, V.P. Kilkpura, Vaya Shiuvdaspara, Chaksu, Jaipur-303301, Chaksu, Jaipur v. Deputy Commissioner of Income Tax, Circle-7, Jaipur, Circle-7, Jaipur

ITA 267/JPR/2019
Pronouncement Date: 02-11-2021

Appeal Details

RSA Number 26723114 RSA 2019
Bench Jaipur
Appeal Number ITA 267/JPR/2019
Appellant Shri Shankar Lal Sharma, V.P. Kilkpura, Vaya Shiuvdaspara, Chaksu, Jaipur-303301, Chaksu, Jaipur
Respondent Deputy Commissioner of Income Tax, Circle-7, Jaipur, Circle-7, Jaipur
Appeal Type Income Tax Appeal
Pronouncement Date 02-11-2021
Appeal Filed By Assessee