Smt. Kamal Shikha Baheti, JAIPUR v. ITO, BHILWARA

ITA 7/JODH/2016
Pronouncement Date: 31-03-2021

Appeal Details

RSA Number 723314 RSA 2016
Bench Jodhpur
Appeal Number ITA 7/JODH/2016
Appellant Smt. Kamal Shikha Baheti, JAIPUR
Respondent ITO, BHILWARA
Appeal Type Income Tax Appeal
Pronouncement Date 31-03-2021
Appeal Filed By Assessee